Selecteer een pagina

Als ik de baas van Eindhoven zou zijn ….

Huiswerkopdracht na de sessie met Europese Commissievertegenwoordigers en o.a. Milieudefensie Eindhoven op 11 juni 2020  met het onderwerp ‘klimaatneutrale stad Eindhoven en het Eindhovens klimaatnetwerk – door Bernard Gerard

Als ik de baas zou zijn van Eindhoven zou ik aan het volgende gaan werken:

 • het technisch onderwijs verbeteren en uitbreiden, zodat we voldoende installatiemonteurs hebben
 • de asielzoekerscentra afstruinen of daar geen goede technici zitten, en die versneld klaar maken voor de arbeidsmarkt (zie www.bjmgerard.nl/?p=1770 )
 • de Eindhovense woningvoorraad in kaart brengen, zowel wat betreft huurprijs, staat van onderhoud, energielabel, en een nieuw geïntegreerd Energie- en Volkshuisvestingsplan opstellen
 • een stadsbreed warmteplan maken (dat moet trouwens al) dat differentieert naar wijk, en waartoe ook stadsverwarmingsnetten en biomassacentrales in aanmerking komen (Inge, een airco is overigens gewoon een lucht-luchtwarmtepomp die de andere kant op draait, zie o.a.   http://www.vakbladwarmtepompen.nl/afgifte/artikel/2019/03/verwarming-met-lucht-luchtwarmtepomp-kansen-en-valkuilen . Het systeem is niet voor alle woningen geschikt)
 • gezien de armoede bij grote delen van de bevolking moet terughoudend worden omgegaan met prijsprikkels voor gas en elektriciteit
 • een communicatie- en participatie-apparaat opzetten voor de energietransitie
 • een omvattend akkoord afsluiten met de woningbouwverenigingen, zodat ze hun huurders zekerheid kunnen geven en een aantrekkelijk verduurzamingscontract, hetzij in hun bestaande woning hetzij in nieuwbouw
 • een stedelijk initiatief opzetten om bij eigen huizen Verenigingen van Eigenaren op te richten, met wie overeenkomsten kunnen worden gesloten voor collectieve verduurzaming
 • de Brainportbovenbazen met de koppen tegen elkaar slaan dat er meer in dit leven is dan industriepolitiek tot winst en onderling genoegen. De Brainportregio heeft na Amsterdam de grootste bek van alle, maar presteert tot nu op duurzaamheidsgebied uiterst middelmatig of slecht. Zie http://www.bjmgerard.nl/?p=6545 . Ze moeten technische scholen steunen, omscholing betalen, stageplaatsen organiseren (ook als je Mohammed heet), onderlinge afspraken maken over restwarmte en tussen- en afvalproducten, en dingen gaan maken waar in een duurzame maatschappij behoefte aan is
 • de regionale politiek moet de eigen koppen ook tegen elkaar slaan dat er alsmaar veel te weinig gebeurt op het grensvlak van politiek, bestuur, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs
 • er moeten meters gemaakt worden. Geen gehobbel van projectje naar projectje tot de subsidie op is, maar schaal en prestatie. Nu is het teveel dat men zich kirrend van zelfvoldaanheid op de schouders klopt hoe slim men hier toch wel bezig is. In Brainport is de innovatie-kreet opium van het volk
 • op grote industrieterreinen (bijv. De Hurk en BIC) dwingend parkmanagement voorschrijven, vooral gericht op energieproductie, energieopslag, restwarmte-uitwisseling, mobiliteit, en resten afvalmaterialen – bovenwettelijke eisen stellen aan de verduurzaming van de nieuwbouw van allerlei soorten bouwwerken, van woonhuis tot distributiedoos tot enz.
 • alle Inspecties versterken (met mankracht en middelen), zodat ze hun taak fatsoenlijk kunnen uitvoeren, onder andere de energiebesparingsplicht in de Wet Milieubeheer en de MEE en de MJA, maar ook op het gebied van gevaarlijke stoffen en arbeidsongevallen, en omstandigheden in het transport (taxi’s)
 • het afvalinzamelingssysteem verder verbeteren en verdere recycling bevorderen
 • circulariteit moet ook anderszins bevorderd worden
 • vanaf Eindhoven Airport wordt beperkter en selectiever gevlogen. Korte afstanden en goedkoop massatoerisme zijn uit den boze. Bij komende onderzoeken worden, naast de voordelen, ook de nadelen onderzocht, zodat niet elk onderzoek bij voorbaat gedoemd is positief uit te vallen (quod erat demonstrandum) – Eindhoven kan met de TU/e een positie opbouwen op het gebied van synthetische brandstoffen. Maar dat vreet stroom en het is de vraag hoe dat binnen het grotere elektriciteitsplaatje past. Dat vraagt nader onderzoek
 • synthetische brandstof kan gezien worden als een opslagsysteem. De TU/e doet ook research naar andere opslagsystemen. Daarvoor geldt (maar dat geldt ook voor Brainport in bredere zin) dat men feitelijk tot iets moet komen
 • Eindhoven moet mee gaan doen met technieken om de stroomvraag (de wasmachine) over een etmaal te koppelen aan het aanbod van stroom. Dit kan voor de consument aantrekkelijk zijn. Tot nu toe moet de TU/e voor dit soort proeven naar elders
 • er komen goede treinverbindingen (HSL of in die richting) met Düsseldorf, Brussel, Luik, Antwerpen en Bremen-Hamburg en verder
 • het gebied binnen de Ring moet auto-arm worden en ingericht vooral voor OV en langzaam verkeer
 • er wordt voor de regio Eindhoven-Helmond een samenhangend stedelijk distributiesysteem opgezet op- en overslag-met en met elektrische bezorging, zodat het rondcrossen met pakjes met minder vervoersbewegingen kan. Afhaalpunten zijn ook dienstig. Het via het web inkopen moet beperkt worden met een prijsopslag die des te hoger is, naarmate de spoed van de bestelling toeneemt. Wat de vrije markt hiervan vindt, is van ondergeschikt belang
 • er bestaan al redelijke klimaatadaptatieplannen. Die moeten regelmatig afgestoft worden of ze nog voldoen
 • het MRE-gebied moet 750.000 nieuwe bomen planten maar niet in bestaand natuurgebied dat een ander karakter heeft
 • de rol van de landbouw in het MRE-gebied moet worden teruggedrongen. Er moet een plan komen voor multifunctioneel ruimtegebruik, waarbij de combinatie van zonnepark en extensieve landbouw met stip bovenaan staat, vooral nabij Natura2000 – gebieden;
 • zorgen voor een houdbare grondwaterexploitatie in het MRE-gebied