Selecteer een pagina

Milieudefensie wint zaak tegen gifspuitende lelieboer – consequenties elders

De Milieudefensie Westerveld (Drente) heeft, met hulp van landelijk, een opmerkelijke zaak gewonnen tegen een lelieboer die zijn areaal steeds verder uitbreidde en een Natura2000-gebied naderde. Dat zou door grondwaterbeïnvloeding en gif spuiten benadeeld kunnen worden. Men kan die enigszins zien in analogie van het stikstofverhaal. De provincie Drente vond een Vergunning ex de Wet natuurbescherming niet nodig, de Rechtbank Noord-Nederland, in navolging van Milieudefensie, wel. Zie https://milieudefensie.nl/actueel/rechter-inzet-bestrijdingsmiddelen-zonder-vergunning-wet-natuurbescherming-voortaan-taboe?fbclid=IwAR2dT8Mj6ChzwotomCLMUBoJ7IDx-lZ1KiV8VfYFUXD2AlN-jRn_842cEr8 .

Het opmerkelijkste aan het verhaal is dat de Rechtbank op een hoger abstractieniveau een oordeel velde dan van de specifieke zaak. Het gaat dus om meer dan lelies. Zo zei hij:

· Dat een activiteit al vóór de toepasselijke Europese wetgeving (de Habitatrichtlijn december 2004) plaatsvond, is alleen een ontheffingsgrond als die activiteit naar aard en omvang sindsdien niet veranderd is

· Bij de grondwaterberekeningen telt het hele areaal en niet alleen het stukje dat erbij komt (“project in samenhang met andere plannen en projecten”)

· Een toelating door het CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) is niet in zichzelf voldoende grond voor een ontheffing. Het specifieke effect op het Natura2000-gebied in kwestie moet beoordeeld worden

· De 250m – afstand uit het OBO-onderzoek van het RIVM is niet maatstafgevend. Dat is alleen een onderzoekshulpmiddel geweest. Wat telt is de effectafstand waarop het spuiten merkbaar is (en dat kan wel 500m zijn).

Voor de duidelijkheid ook enkele beperkingen:

· De uitspraak geldt specifiek voor Natura2000-gebieden, niet voor alle natuurgebieden

· De uitspraak zegt slechts dat een activiteit vergunningplichtig is, niet dat die vergunning (na nader onderzoek en eventuele maatregelen) niet verleend kan worden.

Vanwege het algemeen geformuleerde karakter van de uitspraken (als deze stand houden in hoger beroep) hebben deze een landsbrede werking. Ze gelden bijvoorbeeld ook voor gevoelige teelten in de buurt van de Campina (bijvoorbeeld voor fruitteelt en boomwekerijen zoals bij Best en Sint Oedenrode), waar ook veel met gif gewerkt wordt.

Wie hierover met Milieudefensie Eindhoven in gesprek wil, kan terecht op eindhoven@milieudefensie.nl .